Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ASPERÖ VÄGFÖRENING ÅR 2016

Styrelsen för Asperö vägförening får härmed avlägga följande verksamhetsberättelse för år 2016.

Styrelsen har bestått av följande personer:

Tore Lindstedt          Ordförande

Birgitta Öberg            Kassör

Gunilla Öberg           Sekreterare

Lars Toresson          Ledamot

Joakim Andersson   Ledamot

Rolf Andreasson      Suppleant

Daniel Lundmark     Suppleant

Alla styrelsebeslut har varit enhälliga.

Styrelsen har beslutat att firman Asperö vägförening tecknas av:

Ordförande, Tore Lindstedt och Kassör, Birgitta Öberg var för sig.

Styrelsen har hållit 11 protokollförda sammanträden. Dessutom har en årsstämma hållits.

Styrelserepresentanter har även deltagit i ett möte med representanter för Ö-föreningarna för att hitta sätt att samarbeta i olika projekt.

Dikesslåttern har i år gjorts med traktor och klippare.

Sopning av alla vägar har utförts av LP entreprenad.

Arbetet med att åtgärda vattenflödet på Kvisteviksvägen är avslutat.

Arbetet med att lägga igen diket vid Källdalsvägen är avslutat. Vägen kommer att asfalteras om hösten 2017.

Klippning av träd och häckar har fungerat bra även i år.

Eken på Stupehålsvägen är hamlad. Firman ”Aborrist trädfällning” som utförda arbetet ansåg att trädet är gammalt och bör vårdas.

Joakim Andersson har skött uppdraget med snöröjningen mycket bra.

Föreningen har en pågående kommunikation med fiberinstallatören BÄCK AB.

Arbetet påbörjas febr 2017 och beräknas vara färdigt juni 2017.

Föreningen har arbetet med att ta fram förslag till nya dispensavgifter och en del nya regler omkring dispenser.

Föreningen har planerat att påbörja asfaltering hösten 2017 av vägar enl asfaltplan som är upprättad sedan tidigare.

Föreningen har under året arbetet med förslag till förnyelse av lekredskap på Gullpengen samt ev omplanering av området.

Asperö vägförening

Tore Lindstedt                      Gunilla Öberg

Ordf                                        Sekr