Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ASPERÖ VÄGFÖRENING ÅR 2018

Styrelsen för Asperö vägförening får härmed avlägga följande verksamhetsberättelse för år 2018.

Styrelsen har bestått av följande personer:

Tore Lindstedt          Ordförande

Birgitta Öberg            Kassör

Gunilla Öberg           Sekreterare

Lars Toresson          Ledamot

Joakim Andersson   Ledamot

Rolf Andreasson      Suppleant

Daniel Lundmark     Suppleant

Alla styrelsebeslut har varit enhälliga.

Styrelsen har beslutat att firman Asperö vägförening tecknas av:

Ordförande, Tore Lindstedt och Kassör, Birgitta Öberg var för sig.

Styrelsen har hållit 10 protokollförda sammanträden. Dessutom har en årsstämma hållits.

Styrelserepresentanter har även deltagit i ett möte med representanter för

Ö-föreningarna för att hitta sätt att samarbeta i olika projekt.

Joakim Andersson har skött uppdraget med snöröjningen mycket bra.

Kantklippning av dikena har gjorts men är ej helt tillfredställande. VF har påtalat detta till företaget.

Information ang fastighetsägarnas ansvar att hålla efter buskar o dyl som kan hindra sikten har skickats tillsammans med utskick av faktura.

Vägföreningen deltog o presenterade föreningens uppdrag/ansvar på ”Hamndagen”

Lekparken ”Gullpengen” har under hösten renoverats och kompletterats med nya lekredskap, Området har kompletterats med en stig tvärs över mellan vägarna och  plats för en ev grillplats.

VD Training har anlitats för att sopa vägarna under våren 2018, dessvärre har ej Asperö byväg blivit sopad pgra sopmaskinens bredd. VD Training har kontaktats.

En vändplats vid avslut Korshamnsvägen har tillkommit med hjälp av VD Training.

Inventering av diken har genomförts. Ett antal övergångar mellan fastighet och väg är ej tillfredställande. Vägföreningen ser som nödvändigt att detta måste åtgärdas.

ASPERÖ VÄGFÖRENING

Tore Lindstedt                                  Gunilla Öberg

Ordf                                        Sekr