DIKEN

Dikena har flera uppgifter:

  • samla upp och leda bort det vatten som rinner ned från vägbanan
  • leda bort vatten från terrängen omkring vägen, så att det inte rinner ut på vägen.
  • bidra till att torka ut eller dränera vägen.
  • ge plats för snöupplag efter plogning.

Vägområdet som diket tillhör sträcker sig normalt ca 2 meter ut från den asfalterade ytan.
se bilden.

Vägföreningen har till uppgift att rensa dikena regelbundet. Där vattenavrinningen inte fungerar har vi rätt att gräva ett dike.

 

Utformningen av diket betyder mycket för hållfastheten på vägen. Diket skall vara tillräckligt djupt samtidigt som kanterna inte får luta för mycket

 

Utefter några av vägarna har föreningen valt att lägga rör för dränering samt grov makadam ovanpå för att stabilisera vägkanten där dikena varit för djupa och branta. De tomtägare som lägger gräs och jord på makadamen måste se till så vattnet fortfarande kan rinna obehindrat från vägen.

Vill man lägga igen diket vid sin tomt går det bra om man ser till att utforma det på rätt sätt.

Det skall vara stora rör på tillräckligt djup, textilduk och grov makadam så vattnet kan rinna obehindrat. Det skall finnas rensbrunnar med som mest 20m avstånd från varandra. Tala gärna med någon av oss innan du sätter igång.