STADGAR

ASPERÖ VÄGFÖRENINGS STADGAR
(antagna vid ordinarie sammanträde 2002-03-20 och extrastämma 2002-09-11.)

§ 1    FIRMA
Föreningens firma är Asperö Vägförening.

§ 2    SAMFÄLLIGHETER
Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen Asperö GA:1; (Vägar, allmän plats).

§ 3    GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNING
Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som bestämts om dess ändamål.

§ 4    MEDLEM
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfälligheten upptagen under § 2.

§ 5    STYRELSE, säte och sammansättning.
För föreningen skall finnas en styrelse med säte på ön Asperö i Göteborgs kommun.

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och två suppleanter.

§ 6    STYRELSE, val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter.
I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7    STYRELSE, kallelse till sammanträde, föredragningslista.
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst sju dagar före sammanträdet.
Suppleanter skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärende.

Ledamot som är förhindrad att närvara, ska genast meddela detta till ordförande, som har att omedelbart kalla suppleant. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträde men ej rösträtt.
Samfällighetsföreningen tecknas av styrelsen eller av de som styrelsen utser.

§ 8    STYRELSE, beslutsförhet, protokoll.
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärenden avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ledamöter är närvarande och ense om beslutet.

Kan jäv i ärende anses föreligga deltar styrelseledamot ej i förhandling och beslut.

De som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokoll skall justeras av ordförande eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

Protokollet ska vara tillgängligt för samtliga medlemmar.

§ 9    STYRELSE, förvaltning.
Styrelsen skall…
1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
4. upprätta en underhålls- och förnyelsefond,
5. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10    REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två ordinarie revisorer samt en suppleant.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

Över revisorerna gjord anmärkning skall styrelsen avge skriftlig förklaring till ordinarie stämma.

§ 11    RÄKENSKAPSPERIOD
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari till 31 december.

§ 12    UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFOND
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 50 % av överskottet.

§ 13    FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra föreningsstämma.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att, från det kallelseåtgärd vidtagits; ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som styrelsen föreslår skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.

Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 14    KALLELSE TILL STÄMMA
Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ska ske genom brev eller meddelande i brevlåda eller på annat som styrelsens finner lämpligt.

Kallelseåtgärd skall vidtas senast två veckor före sammanträdet.

I kallelse skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsen försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom brev eller anslag eller på annat sätt som styrelsen finner lämpligt.

§ 15    MOTIONER
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.

Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 16    DAGORDNING VID STÄMMA
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande för stämman,
2. val av sekreterare för stämman,
3. val av två justeringsmän tillika rösträknare,
4. fråga om stämma utlysts stadgeenligt,
5. styrelsens och revisorernas berättelse,
6. ansvarsfrihet för styrelsen,
7. framställning från styrelsen eller motion från medlemmarna,
8. ersättning till styrelsen och revisorerna,
9. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd,
10. val av styrelse och styrelseordförande,
11. val av revisorer,
12. fråga om val av valberedning,
13. övriga frågor,
14. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13.

§ 17    DISPOSITION AV AVKASTNING
I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott, skall detta ske efter medlemmarnas andel i samfälligheten.

§ 18    STÄMMOBESLUT
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

I fråga om omröstning med mera gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om samfälligheter.
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt med andelstal. Ombud med mera som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.
Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19    PROTOKOLLSJUSTERING, TILLGÄNGLIGHÅLLANDE
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.

Ronald Blixt, Sammanträdesledare