VÄGAVGIFTER

Hur beräknas vägavgiften?

Varje år kommer nya frågor om vägavgifternas storlek och fördelning – här finns några svar.

  • Asperö vägförening förvaltar gemensamhetsanläggningen Asperö GA:1 (Vägar, allmän plats)
  • Medlem är ägare till fastighet som har del i samfälligheten.
  • Ägare och andelstal är registrerat hos lantmäteriet.
  • Debitering baseras på ägande 1 januari.
  • Andelstalen är baserade på antalet bostadslägenheter som ingår i fastigheten.

Bostadslägenheterna indelas i två typer.

Permanentboende – Bostad avsedd för boende året runt. – 5 andelar

Fritidsboende – Lägenhet eller stuga endast avsedd för delårsboende. – 4 andelar

Obebyggda tomter har 1 andel i samfälligheten.

Flera av de äldre husen är indelade i flera lägenheter. Det var förr mycket vanligt i skärgården att lägenheter i övervåningar och stugor hyrdes ut till sommargäster. Detta ger exempelvis 5+4=9andelar.

Idag är det inte ovanligt att man hyr ut delar av hus eller stugor även för helårsboende. Dvs 5+5=10 andelar.

Föreningen har möjlighet att justera andelstalen utan lantmäteriförättning om förutsättningarna i fastigheten ändras. Justeringen skall ske i samband med årsmötet där alltid debiteringslängden finns tillgänglig.

Skäl till förändringar kan t ex vara att man bygger nytt, bygger om sommarstuga till permanenthus eller ändrar rumsindelningen i ett äldre hus. Hur stor bostaden är eller hur mycket man vistas i sin bostad utgör inte grund för ändring.

För att vi skall kunna hålla andelstalen rätt är det betydelsefullt att alla meddelar stadigvarande förändringar i fastigheten.

Avgiften för 2022 är 240kr/andel.