AKTUELLT

Kallelse Till EXTRA STÄMMA
Tisdagen den 20 juni kl 19.00 i Krabbegården.
Ärende: Beslut om att tillåta andra typer av motorfordon.

Dagordning:

  1. Mötets öppnande
  2. Fråga om stämman är utlyst stadgeenligt
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av ordförande för stämman
  5. Val av sekreterare för stämman
  6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  7. Styrelsens presentation av utredning trafik Asperö och dispensregler.
  8. Ansvarsfrihet för styrelsen
  9. Övriga frågor
  10. Mötets avslutande

Handlingar + fullmaktsblanketter med finns tillgängliga i Postrummet och nedan.

OBS! Regler när det gäller rösträtt: Varje medlem/fastighet har en röst. För att en medlem/fastighet ska få rösta krävs att medlemmen/fastigheten representeras till 100%.
Det innebär när det gäller hus med flera ägare måste övriga ägare antingen delta vid mötet eller lämna fullmakt till en av ägarna. Det innebär också att man bara har en röst.
Däremot gäller att en medlem/fastighet får representera ytterligare EN medlem/fastighet via fullmakt. Därför om en medlem/fastighet har tre ägare så måste den som givits fullmakt kunna redovisa tre fullmakter för att kunna representera medlemmen/fastigheten.

ASPERÖ VÄGFÖRENING:s styrelse