AKTUELLT

 

Kallelse Till ÅRSSTÄMMA i Asperö Vägförening                Tisdagen den 26 mars 2024 kl 18.00 i Krabbegården 

Dagordning: 

 1. Mötets öppnande 
 1. Godkännande av dagordning 
 1. Val av ordförande för stämman 
 1. Val av sekreterare för stämman 
 1. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
 1. Frågan om stämman utlysts stadgeenligt 
 1. Styrelsens årsberättelse och bokslut för 2023 
 1. Revisorernas berättelse 
 1. Ansvarsfrihet för styrelsen 
 1. Arvoden och ersättningar till styrelsen och revisorerna 
 1. Fastställande av utökad slitageavgift.  
 1. Motion  
 1. Fastställande av debiteringslängd för 2024 
 1. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debitering 
 1. Val av styrelseordförande 
 1. Val av övrig styrelse 
 1. Val av revisorer 
 1. Frågan om val av valberedning 
 1. Övriga frågor och information 
 1. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
 1. Avslutande 

Handlingar finns tillgängliga i postrummet 

.

ASPERÖ VÄGFÖRENING:s styrelse