Motioner

Motion 1

SSIS

Vi yrkar att styrelsen får i uppdrag att ansöka om medlemskap i den ideella föreningen Södra Skärgården i Samverkan (SSIS).
SSIS är ett forum i Göteborgs södra skärgård vars uppgift är att driva frågor av gemensamt intresse för södra skärgårdens befolkningsmässigt största öar – Vrångö, Donsö, Styrsö, Köpstadsö, Brännö och Asperö. Syftet är att i samverkan skapa förutsättningar för en levande och livskraftig skärgård.
SSIS är ett fristående och partipolitiskt obundet organ – ett forum och en plattform för gemensamma skärgårdsfrågor. Med en bred representation och förankring från civilsamhälle och näringsliv skapar vi en gemensam utvecklingskraft för en hållbar livskraftig skärgård.
SSIS är en ideell förening med en interimsstyrelse som består av två representanter från varje helårsbebodd ö i Göteborgs Södra Skärgård, alltså Brännö, Asperö, Kössö, Styrsö, Donsö och Vrångö. Vi försöker tillsammans verka för en livskraftig skärgård och uppmärksammar frågor som vi anser står i motsättning till våra gemensamma intressen. Vi är noga med att inte ta oss an frågor som bara berör en ö utan inriktar oss på det gemensamma.

 • Asperö 2021-01-31
  Atti Ydrélius
  Thomas Larson

Svar:

Asperö Vägförening är intresserade av att vara delaktiga i frågor som har beröring med vår förening men av tradition söker vi ej medlemskap i andra föreningar.
Styrelsen förslår att ej söka medlemskap i SSIS


Motion 2

Gatubelysning

Vi har sett att gatubelysningen är lite dålig på vissa ställen.
Detta kan leda till att olyckor händer, vilket kan leda till onödiga skador och lidande.
Dessutom har en god gatubelysning en trygghetsfrämjande effekt.
Vi yrkar därför att styrelsen får i uppdrag att:
– Snarast kartlägga belysningsbehovet utmed våra vägar på Asperö.
Vi föreslår att kartläggningen görs på kvällen, mörkare partier och liknande kan då ses lättare.
Kontakta Göteborgs Stads Tekniska kontor, och framföra belysningsbehovet utmed våra vägar på Asperö. Vi föreslår att detta görs så snart kartläggningen ovan är gjord.

 • Snarast ta fram prisuppgifter på:
  • Belysningsstolpar och tillhörande ledljuslampor.
  • Grävning och installation av nya stolpar.
  • Utbyte av gammal gatulampa i trästolpe, till ny gatulampa i metallstolpe.
  • Asperö 2021-01-31
   Atti Ydrélius
   Thomas Larson

Svar:

Vägföreningen har ej ansvar för vägbelysningen. Göteborgs Trafikkontor utreder ägandet och driften av gatubelysningen på Asperö och övriga öar i Södra Skärgården.
Asperö Vägförening har i sin planering att informera ansvariga om behovet av ytterligare placeringar av gatubelysning.

Motion 3

Vägar och Diken

På Asperö finns det inga kommunala vägar!
Detta innebär, som flertalet asperöbor vet, att vi som fastighetsägare på Asperö alla har andelar i Samfälligheten Asperö Vägförening.
Det innebär också att vi själva måste värna och sköta våra vägar här ute på ön!
Vi kan således inte förlita oss på att Göteborgs Stad ska göra detta åt oss.
Den enda möjligheten för oss att få en förbättring av våra vägar här ute är därför,
att vi alla tar aktiv del i Asperö Vägförenings arbete!
Under åtskilliga promenader runt ön, så har vi observerat att det finns en del problem med att vatten/is rinner ut på våra vägar, vilket inte minst nu under vintersäsongen ger ett halt och osäkert underlag trots att mycket har gjorts.
 Detta är t ex synbart utanför följande adresser:
* Kvisteviksvägen 6 A-B
* Kvisteviksvägen 10-12,
* Korshamnsvägen 16-18 A (i svängen)
* Korshamnsvägen 20,
* Korshamnsvägen 24-26,
* Källdalsvägen 4-6,
* Hålvägen 2, (i svängen)
* Körevägen 21 B,
* Körevägen 32,
* Korsningen Hålvägen 35/ Gålebergsvägen 31
Orsakerna är antagligen flera.
Till exempel gamla, trasiga, underdimensionerade och igensatta dagvattenledningar.
Men kanske även felaktigt igenlagda diken.
En annan mycket vanlig orsak är att det växer gräskanter utmed vägarna som är högre än själva vägen. Detta innebär att vattnet stannar kvar på vägbanan. Gräskanterna stoppar effektivt vattnet från att rinna ner i diket.
Vi yrkar därför att årsstämman ger styrelsen i uppdrag att:
-Kartlägga alla diken, övertäckningar och gräskanter; utmed våra vägar på Asperö. Höga gräskanter påverkar i stor utsträckning att vattnet inte rinner av våra vägar.
-Kartlägga eventuellt överhängande buskar, häckar, träd, staket etc; utmed våra vägar på Asperö.
-Kartlägga hur de svarta skarvarna på asfalten kan åtgärdas, då dessa blir mycket hala vid nederbörd året runt.
Vi föreslår att själva kartläggningen görs strax efter att vi fått nederbörd,
när problemen är som mest uppenbara. Större pölar, rännilar och liknande kan ses lättare då.
Vi yrkar också att styrelsen:
-Fastställer tydliga direktiv för hur diken, vägkanter och dikesövergångar och mötet med tomtgränserna skall se ut för att lösa de brister som kvarstår och undvika att problemen blir större.
-Sammanställer information om hur det rättsliga läget för fastighetsägarna ser ut rörande dikena. Tydlig och upprepad information till fastighetsägarna om skyldigheter rörande dikesområdet utanför respektive tomt, eftersom det troligen i vissa fall inte hörsammats helt.

 • Asperö 2021-01-31
  Atti Ydrélius
  Thomas Larson

Svar:

: Styrelsen har i sitt uppdrag att inventera och åtgärda problem med diken o vägar som försvagar och skapar hinder på vägarna. Styrelsen informerar samtliga fastighetsägares ansvar i samband med utskick av fakturor för vägavgiften.

Styrelsen arbetar kontinuerligt med dessa frågor.

Motion 4

Golfbilar på Asperö

Se handlingar i postkontoret

Svar: Styrelsen föreslår att styrelsen får i uppdrag att utreda frågan ang motordrivna fordon.

Motion 5


Att säkerställa att brunnar i vägarna är i god kondition.

Brunnen korsningen Fyra Uddars väg – Asperö Byväg är troligen full med sediment och behöver rengöras. Kanske är detta den enda brunnen på ön i dåligt skick. Trots påstötningar har inte Vägföreningen åtgärdat den.

Med vänliga hälsningar Björn Johansson
Fyra Uddars v. 2, 0767 602 777

Svar:

Brunnen är rensad 2018. Styrelsen kommer att kontakta VA med förfrågan om möjligheten att koppla brunnen till dagvattenledningen på Fyra Uddars väg.

One Response to Motioner

 1. Björn Johansson says:

  Motion Asperö Vägförening 2021-01-30
  Att säkerställa att brunnar i vägarna är i god kondition.
  Brunnen korsningen Fyra Uddars väg – Asperö Byväg är troligen full med sediment och behöver rengöras. Kanske är detta den enda brunnen på ön i dåligt skick. Trots påstötningar har inte Vägföreningen åtgärdat den.

  Med vänliga hälsningar Björn Johansson
  Fyra Uddars v. 2, 0767 602 777

Comments are closed.