VÄGAR

För allas trygghet och trivsel, vill Asperö Vägförening uppmana och informera Dig som fastighetsägare på Asperö, om vikten av att

 röja träd, buskar, sly och gräs i tomtgränsen mot vägen, i anslutning till din fastighet.

I hörn och korsningar är det extra viktigt att skapa god sikt i förebyggande syfte, mot olyckor och skador från utstickande grönska i vägbanan.

80 cm är maximal höjdpå häckar, staket eller dylikt i hörn och korsningar.

Detta gäller minst 5 meter åt båda håll och minst 4 meter uppåt.

Röjningen ska ske för att skapa god sikt, undvika grenar och kvistar i ansiktena på trafikanter samt undvika olyckor.

Buskar och träd som befinner sig närmare än 100 cm från vägbanans kant ska klippas.
Även växtlighet över vägen är ditt ansvar.

Styrelsen kan beställa arbetet och få det utfört på fastighetsägarens egen bekostnad, enligt Göteborgs kommuns regler.

För allas välbefinnande uppmanar Vägföreningen fotgängare, cyklister, mopedister och förare att vänligen tänka på:

 Allmänt gällande trafikregler.

 Gå på vänster sida av vägen.

 Köra hänsynsfullt och varsamt.

 Vara rädd om våra barn!!!

Vägföreningen ansvarar för skötsel och underhåll av huvuddelen av asfaltsvägarna på Asperö. Föreningen ansvarar också för alla trafikfrågor och hanteringen av dispensärenden gällande motorfordonstrafik.

Tillsammans ska vi skapa en trygg trafikmiljö och värna om alla de som bor och vistas på vår vackra ö.

 

Plan- och bygglagen 2010:900
”8 kap 15 §, En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för   omgivningen och för trafiken inte uppkommer.”