DISPENSER

Vägarna på Asperö är inte byggda för tunga och breda transporter.

Lastbilar med boggie eller fordon med axeltryck över 8 ton, inklusive last, är inte tillåtna på Asperö. Längd och bredd på fordon ska anpassas till vägnätet. Tillstånd innebär inte undantag från andra bestämmelser i gällande trafiklagstiftning/ förordning. Hastigheten skall anpassas till vägen och är max  15 km/timme.

Generella dispenser kan, efter prövning av Asperö Vägförening, ges till på platsen etablerade företag som för sin verksamhet är beroende av ett eget motofordon för täta och regelbundna materialtransporter. Transportbehovet ska vara av den arten att det förutsätter kontinuelig tillgång till ett eget fordon och som inte kan lösas genom t.ex, samutnyttjande, inhyrning eller på annat sätt.

Tillfälliga dispenser kan ges vid mer sällan återkommande eller enstaka gods- eller persontransportbehov på Asperö. Dispensen gäller endast det/de datum som krävs för besöket.

Vid större om/till-byggnation belastas vägnätet hårt av arbetsfordon. Detta leder till en debitering på 15000kr. Kontakta styrelsen om du har ett större projekt så kan vi lösa dispenser för hela projektet vid ett tillfälle.

Villkor för dispenser:
Dispens för att framföra motorfordon på Asperö utfärdas av Asperö vägförening enligt Trafikordningen (1998:1276) 10 kap 10§. För dispensen gäller det som står i utfärdad dispens och därtill hörande handlingar, detta dispensvillkor, trafikförordningen och allmän lag i övrigt. Dispensen grundar sig på de uppgifter som sökandet skriftligen lämnat. Dispensen gäller under den tid som anges i utfärdad dispens.
Beslutet om dispensen och samtliga för dispensen utfärdade dokument skall medföras vid färd och dispensen skall finnas väl synligt i fordonet.
Genom undertecknandet av dispensansökan har ni förbundet er att följa nedanstående villkor.

Syfte

#  Fordonet skall inte användas för privata transporter utan endast för det givna ändamålet.

Tids-, hastighets- och områdesbegränsning 

#  Fordon med tillstånd får bara köras:

Kl 06.00 – 20.00 måndag till torsdag

Kl 06.00 – 17.00 fredag och dag före helgdag.

Kl 06.00 – 15.00 lördag

All övrig tid endast för akuta behov tex snö/halkbekämpning, vattenläckor mm.

#  Hastighetsbegränsning 15 km/tim gäller på samtliga vägar på Asperö.

 Vikt- och storleksbegränsning 

#  Vid tyngre transport skall vågintyg medföras vid färd på Asperö och kunna uppvisas vid anmodan.

#  Fordon med bruttovikt över 16 ton (totalvikt av fordonet inklusive lasten), är inte tillåtna på Asperö vägnät.

#  Fordon med boggi är inte tillåtna på Asperö vägnät.

#  Längd och bredd på fordon skall anpassas till vägnätet.

#  Inför förflyttning av hjulburen grävmaskin skall styrelsen först bli kontaktad. 

# Vid persontransport får endast det antal personer fordonet är godkänt för medföras.

Regler för entrepenadmaskiner

# Vid förflyttning av larvburen maskin på Asperö vägförenings vägnät skall hela larvens bredd vara täckt med markskydd. Gummibeklädd larv kan förflyttas utan markskydd.

#  Entreprenadmaskiners maxbredd är 2 meter och totalvikten får inte överstiga 8 ton (inklusive last)

# För fordonståg (kärra och dragfordon) är totalvikten 12 ton. 

Parkering och uppställning   

#  I samband med dispens skall fordonet ställas upp på ”Östraplan” när det inte utnyttjas, om inte annan överenskommelse har skett.

#  Uppställning på allmän plats, i terräng eller i anslutning till trafikbryggor är inte tillåten.

#  Dispensen ger ingen rätt till parkering över natten vid ”Asperö Norra”

#  Fordonet, maskindelar eller laster får inte blockera vägar eller diken utan skall hållas innanför  tomtgräns/uppställningsyta. 

Informationsplikt 

#  Det åligger tillståndsinnehavaren att informera fordonsförare och andra personer som medverkar vid transportens utförande om vad som föreskrivs i denna dispens. 

Ansvar för skador

#  Beställaren/fastighetsägaren av ett arbete eller transport ansvarar ekonomiskt för alla skador, synliga och dolda, som uppstår på vägnät och fastighet i samband med transport och uppställning.

#  Skador på befintligt vägnät ska ersättas fullt ut. 

Ångerrätt (tillfälliga dispenser) 

# Du har rätt att ångra ditt köp enligt lagen om distansavtal. Ångerfristen börjar löpa dagen efter att dispensen godkänns och gäller i 14 kalenderdagar. Ångerrätten upphör samma dag som dispensen börjar att gälla om detta inträffar under ångerfristen. Om du önskar nyttja ångerrätten ska du meddela oss om detta inom ångerfristen. Meddelandet kan lämnas genom att skicka en email till dispens@asperovag.se eller genom vår kontaktsida.

#  Dispensen gäller endast under förutsättning att angivna villkor och föreskrifter iakttas.

#  Dispensen innebär inte undantag från andra bestämmelser i trafikförordningen och med stöd av denna meddelade lokala trafikföreskrifter såvida inte detta särskilt angivs.

#  Beviljad dispens kan återkallas om villkoren i detta avtal inte efterlevs. 

Övrigt

#  Asperö Vägförening är inte momsregistrerad. Detta innebär att vi inte tar ut moms på våra avgifter t ex för dispenser.