DISPENSER

Vägarna på Asperö är inte byggda för tunga och breda transporter.

Lastbilar med boggie eller fordon med axeltryck över 8 ton, inklusive last, är inte tillåtna på Asperö. Längd och bredd på fordon ska anpassas till vägnätet. Tillstånd innebär inte undantag från andra bestämmelser i gällande trafiklagstiftning/ förordning. Hastigheten skall anpassas till vägen och är max  15 km/timme.

Generella dispenser kan, efter prövning av Asperö Vägförening, ges till på platsen etablerade företag som för sin verksamhet är beroende av ett eget motorfordon för täta och regelbundna materialtransporter. Transportbehovet ska vara av den arten att det förutsätter kontinuerlig tillgång till ett eget fordon och som inte kan lösas genom t.ex. samutnyttjande, inhyrning eller på annat sätt.

Tillfälliga dispenser kan ges vid mer sällan återkommande eller enstaka transportbehov på Asperö. Dispensen gäller endast det/de datum som krävs för besöket.

Vid större om/till-byggnation belastas vägnätet hårt av arbetsfordon. Detta leder till en debitering på 15000kr. Kontakta styrelsen om du har ett större projekt så kan vi lösa dispenser för hela projektet vid ett tillfälle.

Regler för tillståndsinnehavare som beviljats dispens att köra motorfordon på Asperö.

Genom undertecknandet av dispensansökan har du förbundit dig att:

  • följa ovanstående målsättningar och angivna villkor i beslutet.
  • inte använda fordonet för privata transporter utan endast för det givna ändamålet.
  • fordon med tillstånd får köras vardagar kl. 07.00-20.00, övrig tid ska stor hänsyn tas till boende på Asperö.
  • vågintyg ska medföras vid färd på Asperö, och kunna uppvisas vid anmodan (axeltryck 8 ton, inklusive last).
  • informera fordonsförare och andra personer som medverkar vid transportens utförande om vad som här föreskrivs.
  • ha fordonet uppställt på arbetsplatsen när det inte utnyttjas.
  • inte parkera fordonet i terräng, på allmän plats eller i anslutning till trafikbryggor.
  • förvara beslutet väl synligt i vindrutan och vid anfordran uppvisas för polismyndighet eller ledamot av Asperö Vägförenings styrelse.

Beviljad dispens kan återkallas av Asperö Vägförening.