ÅRSSTÄMMA

ASPERÖ VÄGFÖRENING

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för år 2016 för Asperö vägförening 2017-03-27

Närvarande: 10 personer

Vägföreningens ordf, Tore Lindstedt, hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

 1. Martin Öberg valdes till ordförande för stämman.
 1. Gunilla Öberg valdes till sekreterare.
 1. Helmer Larsson och Martin Ståludd utsågs till justeringspersoner.
 1. Beslöts att stämman utlysts i stadgeenlig ordning ( 2 veckor innan möte ).
 1. Verksamhetsberättelsen samt bokslutet för år 2016 godkändes.
 1. Revisorernas berättelse lästes upp och lades till handlingarna.
 1. Revisorerna hade tillstyrkt full ansvarsfrihet för styrelsen och så beslöt stämman.
 1. Arvoden och ersättningar till styrelseledamöter och revisorer beslöts enligt nedan:

Styrelseledamöter inkl. suppleanter: 1000 kronor

Revisorer: 400 kronor

Valberedning: 400 kronor

Ersättning vid inkomstförlust:150 kronor per timme.

 1. Motioner:

Atti Ydrélius och Thomas Larson yrkar i en motion att styrelsen fastställer direktiv för hur diken och vägkanter ska se ut. De yrkar dessutom att styrelsen informerar om det rättsliga läget för fastighetsägarna angående diket utanför tomtgränsen.

Svar: Styrelsen avslår yrkandet om att ge sig själv direktiv om diken och vägkanter.

Atti Ydrélius och Thomas Larson yrkar i en motion att styrelsen gör en grundlig och förnyad dokumentation av: Dåliga diken, rännor och hål i asfalten, andra brister.

Svar: Det som yrkas ingår redan i vägföreningens abetsuppgifter varför yrkandena avslås. Motionen är besvarad med hänvisning till Riksförbundet Enskilda Vägar

 1. Styrelsens motioner:
 • Med anledning av stort slitage på våra vägar. Förslag till förändringar av avgifter och regelverk gällande dispenser. Mötet biföll motionen efter att följande punkt ”Dispenser större byggnation” blev kompletterad med: Vid större om/tillbyggnation skall vägföreningen kontaktas.
 • Förnyelse av lekredskap samt ny planering av markytorna på Gullpengen: Styrelsen föreslår en projektkostnad på 200.000;-. Mötet biföll motionen
 • Styrelsen har beslutat att efter avslutat arbete med fiberdragning samt när VA-verkets arbete är slutfört påbörja asfaltering enligt den befintliga asfaltplanen. Styrelsen föreslår en budget på 350.000;-. Mötet biföll motionen.
 1. Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat.
 1. Tore Lindstedt valdes till ordförande på 1 år.
 1. Till ordinarie ledamöter valdes:

Birgitta Öberg på 2 år

Lars Toresson på 2 år

Till suppleanter på 1 år valdes: Rolf Andersson och Daniel Lundmark

 1. Som revisorer valdes Cecilia Larsson och Ann Taube båda på 1 år.

Till ersättare valdes Eva Edlund och Ronald Blixt också de på 1 år

 1. Till valberedning valdes ingen. Uppdrogs åt styrelsen att fungera som valberedning.

Övriga frågor:

Tore Lindstedt lägesrapporterade om arbetet gällande fiberdragningen efter kontakt med Fiberleverantören Bäck AB.

 1. Det justerade stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt vid:

Postrummet och hemsidan och på vår hemsida asperovag.se

 1. Mötesordföranden tackade för livlig diskussion och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Gunilla Öberg

Justeras:

Martin Ståludd                                  Helmer Larsson