ÅRSSTÄMMA

ASPERÖ VÄGFÖRENING

Kallelse Till årsstämma i Asperö Vägförening             
Stämman kommer att hållas när myndigheterna tillåter samling för fler än 8 personer.  Datum och plats kommer att meddelas.

Dagordning:

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 4. Frågan om stämman utlysts stadgeenligt
 5. Styrelsens årsberättelse och bokslut för 2019
 6. Revisorernas berättelse
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Arvoden och ersättningar till styrelsen och revisorerna                          
 9. Motioner
 10. Fastställande av debiteringslängd för 2021.
 11. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debitering
 12. Val av styrelseordförande
 13. Val av övrig styrelse
 14. Val av revisorer
 15. Frågan om val av valberedning
 16. Övriga frågor o information
 17. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 18. Avslutande

 

Handlingar finns tillgängliga i postrummet

ASPERÖ VÄGFÖRENING:s styrelse