ÅRSSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för år 2018 för Asperö vägförening 2019-03-18

Närvarande: 16 personer

 1. Vägföreningens ordf, Tore Lindstedt, hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman öppnad.
 2. Martin Öberg valdes till ordförande för stämman.
 3. Gunilla Öberg valdes till sekreterare.
 4. Halle Olsen och Jan Pedersen utsågs till justeringspersoner.
 5. Beslöts att stämman utlysts i stadgeenlig ordning ( 2 veckor innan möte ).
 6. Verksamhetsberättelsen samt bokslutet för år 2019 godkändes.
 7. Revisorernas berättelse lästes upp och lades till handlingarna.
  Revisorerna hade tillstyrkt full ansvarsfrihet för styrelsen och så beslöt stämman.
 8. Arvoden och ersättningar till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer .Inga förändringar från föregående år enligt nedan:
  Styrelseledamöter inkl. suppleanter: 1000 kronor
  Revisorer: 400 kronor
  Ersättning vid inkomstförlust:150 kronor per timme.
 9. Inkommen motion:
  Från Asperö By:s samfällighetsförening  inkom motion angående överlåtelse av följande ytor: Mopedparkeringen vid norra bryggan samt planen vid östra backen. Mötet ställer sig positiv till fortsatta diskussioner. Avvaktar beslut vid Asperö by:s samfällighets årsstämma.
 10. Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat.
 11. Tore Lindstedt valdes som ordförande 1 år
  Till ordinarie ledamöter valdes:
  Birgitta Öberg på 2 år
  Lars Toresson på 2 år
  Till suppleanter på 1 år valdes:
  Rolf Andersson och Daniel Lundmark
  Som revisorer valdes Thomas Larsson och Janne Hellberg båda på 1 år.
  Till ersättare valdes Bo Lindgren och Ronald Blixt också de på 1 år
 12. Uppdrogs åt styrelsen att fungera som valberedning.
 13. Övriga frågor o information:

Tore informerade om kommande projekt för Asperö Vägförening (AVF):

DIKEN: att se över våra diken på grund av att dagvattenavrinning påverkar och försvagar våra vägar. Stämman beslutade att informationen skulle biläggas fakturan.

GULLPENGEN: Iordningsställande av gräsytor o buskage.

VÄGARNA: Behovsinventering och åtgärd av vägarna med kringområden (Träd o buskage).

CYKELPARKERING NORRA SAMT PLANEN VID ÖSTRA: Vid en ev överlåtelse av ansvaret för ytorna  finns behov av planering och iordningställande av dessa.

Ingvar Petersson tog upp problemet med underminering av vägen vid lastbryggan. VF kollar upp detta.

Lista över andelsfördelningen presenterades för mötesdeltagarna.
Mötet godkände andelsfördelningen. Frågan kommer att kompletteras på dagordningen nästa år.
Förändringar andelstal: Mötet godkänner följande förändringar:
Asperö 1:19   från 10 till 5 andelar
Asperö 1:65   från 10 till 5 andelar
Asperö 1:148 från   4 till 5 andelar
Asperö 1:167 från   4 till 5 andelar
Asperö 1:201 från   1 till 5 andelar
Asperö 1:234 från   1 till 5 andelar

Klas Pedersen föreslog att skyltar ska skulle sättas upp för turister som kommer till ön. VF undersöker detta-

Klas Pedersen föreslog att VF skulle sätta upp en grill på Gullpengen.  VF undersöker detta.

Det justerade stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt vid:
Postrummet och på vår hemsida asperovag.se

Mötesordföranden tackade för livlig diskussion och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Gunilla Öberg

Justeras:

Hans-Leif Olsen                                 Jan Pedersen