ÅRSSTÄMMA

Kallelse Till årsstämma i Asperö Vägförening           

Måndagen den 18 mars 2019 kl 19.00 i Krabbegården

Dagordning:

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 4. Frågan om stämman utlysts stadgeenligt
 5. Styrelsens årsberättelse och bokslut för 2018
 6. Revisorernas berättelse
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Arvoden och ersättningar till styrelsen och revisorerna.
 9. Styrelsens motioner
 10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debitering
 11. Val av styrelseordförande
 12. Val av övrig styrelse
 13. Val av revisorer
 14. Frågan om val av valberedning
 15. Övriga frågor o information
 16. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 17. Avslutande

 

Handlingar finns tillgängliga i postrummet

ASPERÖ VÄGFÖRENING:s styrelse