ÅRSSTÄMMA

Protokoll fört vid Asperö vägförenings ordinarie årsstämma 2023-03-20
för år 2023.


Närvarande: Tore Lindstedt, Birgitta Öberg, Gunilla Öberg, Joakim AxelssonJoakim Andersson, Atti Ydrélius, Thomas Larsson, Ulf o Mona Johannesson,
Tommy Berntsson, Hans-Leif Olsen, Martin Ståludd, Jan Pedersen,
Ingemar Eriksson, Gustaf Egedal Rydell, Hans-Ulrich Rabus, Filip Rabus.
Anders Lindqvist

Ordförande Tore Lindstedt, hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman öppnad.


1. Martin Öberg valdes till ordförande för stämman.


2. Gunilla Öberg valdes till sekreterare.


3. Halle Olsen och Martin Ståludd valdes att justera protokollet.


4. Beslöts att stämman utlysts i stadgeenlig ordning.


5. Verksamhetsberättelsen samt bokslutet för år 2022 godkändes.


6. Revisorernas berättelse lästes upp och lades till handlingarna.


7. Revisorerna hade tillstyrkt full ansvarsfrihet för styrelsen och så beslöt stämman.


8. Arvoden och ersättningar till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer .
Följande förslag enl nedan godkändes av stämman.
Ordförande och kassör 5000 kronor/år
Styrelseledamöter inkl. suppleanter: 3000 kronor/år
Revisorer: 1000 kronor/år
Ersättning vid inkomstförlust 200 kronor/tim
Beslutade arvoden och ersättningar är netto. Skatter och arbetsgivaravgifter tillkommer
och betalas av föreningen.


9. Birgitta Öberg, kassör i Asperö vägförening informerade om nya momsregler.
Föreningen är momspliktig from 2023, det innebär att alla avgifter till föreningen
kommer att belastas med 25% moms. Föreningens beslutade utdebitering inkluderar
momsen.
Föreningens ekonomi kommer inte att påverkas i någon större omfattning då momsen
vid inköp blir avdragsgill.


10. Lägesrapport: Regler för fordonstrafik på Asperö. Styrelsen presenterade en kort
genomgång av de fordon som tillåts och skulle kunna tillåtas på Asperö. Efter ett
förtydligande av Hans-Ulrich Rabus angående hans behov av att använda Golfbil följde
en kortare diskussion. Styrelsen föreslår att kalla till extra stämma i juni. Stämman

godkände förslaget och uppdrog åt styrelsen att inför extrastämman göra en
konsekvensanalys och att reglerna för dispenser skulle ses över.


11. Fastställande av debiteringslängd för 2023. Stämman fastställde debiteringslängden för
2023.


12. Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt
debitering för år 2023.


13. Val av styrelseordförande:
Joakim Axelsson valdes som ordförande 1 år


14. Till ordinarie ledamöter valdes:
Birgitta Öberg 2 år
Gunilla Öberg 1 år
Rolf Andreasson 2 år
Joakim Andersson 1 år
Till suppleanter på 1 år valdes:
Lena Cange
Andreas Green
Gustaf Egedal Rydell


15. Som revisorer valdes Thomas Larson och Bo Lindgren båda på 1 år.
Till ersättare valdes Pernilla Noren och Inger Blixt också de på 1 år


16. Uppdrogs åt styrelsen att fungera som valberedning.


17. Övriga frågor: Anders Lindqvist, ordförande Asperö Fritid redogjorde för önskan om att
belysningsstolpen vid Krabbegården skall planeras in i den stora belysningsplanen.
Styrelsen tar med önskemålet när det blir aktuellt.
Mötesordföranden tackade Tore Lindstedt som avgick som ordförande efter 6 år för ett
stort engagemang och den tid som han har lagt ner för Asperö Vägförenings intressen.


18. Det justerade stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt:
Facebook och på vår hemsida asperovag.se


19. Mötesordföranden tackade de deltagande för visat intresse och förklarade stämman
avslutad.

Vid protokollet Justeras

Gunilla Öberg Hans-Leif Olsen

Justeras: Martin Ståludd